Potřebuje vysílání IPTV regulaci? Experti diskutovali o ochraně autorských práv především v souvislosti s televizemi přes internetový protokol.

Ve čtvrtek 18. května vystoupil partner naší kanceláře JUDr. Tomáš Nielsen na konferenci nazvané Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu, kterou společně organizovaly Český telekomunikační úřad a Česká asociace elektronických komunikací za účasti zástupců ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva kultury. Konference se kromě tématu budování a využívání infrastruktury v jednom z obsahových bloků věnovala také problematice autorských práv, jejich kolektivní správy, jejich ochrany v prostředí IPTV (televize přes internetový protokol) a případné regulace této platformy.

S příchodem IPTV došlo do určité míry k překonání fyziky. Šíření televize přes internet totiž nemá žádné hranice, na rozdíl od šíření signálu terestricky. Nelze tedy vyloučit, že se může objevit potřeba nahradit přirozenou regulaci regulací právní. Z hlediska ochrany autorských práv ale vidím problémy jinde. Jedním je obecný problém s vynutitelností práva. Druhým je pak totální nadužívání autorskoprávní ochrany. Soudy by měly namísto formalistického přístupu zkoumat, zda v daném konkrétním případě opravdu dochází k porušení autorských práv, nebo spíše k jednání proti dobrým mravům soutěže,“ řekl T. Nielsen v rámci diskuse. Připomněl rovněž, že autorský zákon obsahuje zcela unikátní úpravu tzv. bezdůvodného obohacení. Na rozdíl od všech ostatních situací totiž přímo stanoví, že při porušení autorských práv náleží poškozenému bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku licenční odměny. Oproti obecné úpravě tak má poškozený právo na dvojnásobek toho, co škůdce neoprávněně získal porušením autorských práv. „Dokud tento unikát nebude odstraněn, nelze se divit, že i firmy, které z materiálního hlediska nemají s autorstvím a autorským dílem přímo nic společného, využívají nástrojů autorskoprávní ochrany před mnohem logičtějšími nástroji ochrany proti nekalé soutěži. Je věcí soudů, aby v tomto zjednaly nápravu a jednotlivé případy správně posuzovaly,“ dodal T. Nielsen.

Diskutovalo se rovněž o tom, co stojí za regulací televizního vysílání v evropském právu nebo jakým směrem by se měla ubírat úprava vztahů mezi nositeli autorských práv a kolektivními správci. Účastníci diskuse se shodli na tom, že kolektivní správa autorských práv má své místo. Musí však skutečně hájit práva a zájmy autorů a musí být transparentní.